STATUS

Takeo 1, Zombie 0 ~ Takeo Masaki kills a zombie on Kino Der Toten